“Türkiye’ye vize uygulamak özgür AB değerleri ile bağdaşmıyor”

Müjde DEMİR

Geçen yıl, özellikle Avru­pa ve Amerika vizesin­de yaşanan kriz artarak devam ediyor. Vizelerde yaşa­nan kriz ihracat yapan sektörler ve turizm sektörü için büyük bir mağduriyet yaratıyor. Bu neden­le sektör temsilcileri konuya tep­ki göstermeye devam ediyor.

Şu an da Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en önemli so­runların başında geldiğini söy­leyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Yasal bir engeli olmayan Türk vatan­daşlarının Avrupa Birliği ülke­lerinde serbestçe gezememesi, eğitim hakkından mahrum kal­ması, bırakın turist olarak gez­meyi, karşılıklı olarak ekonomi­ye katkı sunacak olan iş insanla­rının dahi vize alamaması kabul edilir bir şey değildir. AB vatan­daşları özgürce ülkemizde ge­zerken, bizim kısıtlamalara tabi olmamız kabul edilemez. Burada haksız bir durum vardır. AB Bilgi Ofisi olan nadir kent ve odalar­dan olan Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası her yıl onlarca AB Büyü­kelçisini Mersin’de ağırlamakta ve bu konuyu her seferinde gün­deme getirerek hem lobi hem de baskı oluşturmaya çalışmakta­dır” dedi.

Ayhan Kızıltan, Mersin Ti­caret ve Sanayi Odası olarak bi­reysel ilişkilerle yürüttükle­ri Fransa Büyükelçiliği ile yapı­lan anlaşma neticesinde Mersin iş dünyasına kısmen de olsa ko­laylıklar sağlandığını fakat şu an kolaylıkların azaldığına dikkat çekti. Kızıltan, “Bu artık devle­tin çözmesi gereken bir konudur. Geçtiğimiz günlerde gerçekle­şen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimlerinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız AB ile aramızda vize uygulamasının kalkmasına dair yeni bir kararlı yaklaşımın sergileneceğine da­ir söz verdi. Avrupa, Türkiye’nin en büyük ekonomik ortağıdır. AB ile üyelik yolunda sayısız konu­da, sayısız fasıllarda anlaştık ve birlikte ortak çalıştığımız sayısız alan var. Artık Avrupa Birliği de vize konusunu siyasi bir pazarlık konusu yapmamalıdır, onlar da konuya akılcı yaklaşmalıdır. Öz­gürlüğü savunan bir Avrupa’nın en önemli ortağı olan Türkiye’ye bu yaklaşımı AB değerleri ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Mersin Deniz Ticaret Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı Ci­hat Lokmanoğlu, son dönem­lerde yaşanan vize sorununun, yurtdışındaki ticari ilişkileri ge­liştirme, yeni pazarlara girme, yatırım veya iş birliği yapma ar­zusunda olan iş dünyasının ulus­lararası ticarette rekabet edebi­lirliğini etkileyebilecek önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Lokmanoğlu, “Vize sorunu ne­deniyle iş gezileri, müşteri zi­yaretleri, fuar ve konferans ka­tılımları gibi önemli ticari fa­aliyetlerde de gecikmeler ve aksamalar yaşanabilmektedir. Vize başvurularındaki kontenja­nın 5’te 1’e düştüğü bilinmekte­dir. İş insanları için vizelerin bel­li koşullar dahilinde kaldırılması veya yeşil pasaport hak sahipliği kriterlerinin yeniden gözden ge­çirilmesi faydalı olacaktır” açık­lamalarında bulundu.

Vize kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz

Vize probleminin, TOBB’un 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen komisyon toplantı­larında da dile getirildiğine vur­gu yapan Lokmanoğlu, “Soru­nun çözümüne yönelik olarak, Türkiye’nin diplomatik ilişkile­rini güçlendirmesi, ikili ve çok taraflı anlaşmalarla vize muafi­yeti veya kolaylığı sağlaması, te­mel beklentidir. Ancak iş dünya­sı, en azından bu sorun çözümle­ninceye kadar, bölgelerindeki iş dünyasının temsilcisi ve kana­at önderi konumunda olan Oda ve Borsa Başkanlarına geçici sü­reyle de olsa yeşil pasaport veril­mesi çağrısında bulunmaktadır. Kentimizdeki denizcilik camia­sının temsilcileri olarak, bizler vize sorunun bir an önce çözüm­lemesini diliyoruz” dedi.

Olcar: İş dünyası için kayıp

TÜRSAB Hava Yolu Bilet ve IATA İhtisas Başkanı ve Tür­kiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanlık Başdanış­manı Numan Olcar da Schen­gen Vizesi’nin ekonomi açıdan Mersin’e ciddi zarar verdiği­ni belirterek, “Sanayi bölgeleri ve limanlarıyla Mersin üretim merkezi durumundadır. Burada­ki iş dünyasının ilerleyebilmesi de uluslararası ilişkilerin geliş­mesiyle olur. Konsoloslukların büyükelçiliklerin ülkemize uy­gulamış olduğu vize prosedürü, ekonomi çarklarını döndürecek olan iş dünyası için ciddi bir za­man kaybıdır. Mersin ekonomi­si ülke ekonomisi gibi bir kıskaç altındadır. Hammadde almak için yurt dışına gidecek olan bir iş adamı vizesinin geç çıkmasın­dan ötürü zamanında gidemiyor ve maddi olarak da zarara uğru­yor. Yetkililerden bu sorunun çö­zümü için çalışmaların yapılma­sını talep ediyoruz” dedi.

Burak Sertbaş: Acil çözüm bulunmalı

İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yapan konfeksiyon sektörünün vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geldiğini belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, yurtdışı seyahatlerinin ihracatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Kur baskısı nedeniyle ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğini, ihracatçıların bu aşamada müşteri ziyareti ve fuar katılımının hayati önem kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize başvurularının hızlı ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizen Sertbaş, önümüzdeki günlerde yapılacak pek çok fuar için ekiplerin vize alamadığına dikkat çekerek, “Hükümetimizin acil üzerinde durması gereken konulardan birisi vize sorunu. Şhengen vizelerinin de ABD vizesi gibi 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir